Региона

Община град Добрич информира гражданите, че Агенцията за социално попомагане стартира нов проект за хората с увреждания

В периода 17.05.2024 – 17.07.2024 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Общата цел ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот.

Очакван резултат по проекта: осигурена финансова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания като предпоставка за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА:

  1. заявление за оценка по образец (Приложение № 1) от Методика за подбор на лица с трайни увреждания;
  2. експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с определена 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  3. писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, и за което той носи отговорност съгласно §1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия, в случаите на заявена потребност за осигуряване на изделие, изработвано по поръчка;
  4. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически годно да управлява вертикализираща електрическа инвалидна количка или електрически мотор за инвалидна количка, в случаите на заявена потребност за осигуряване на тези два вида високотехнологични изделия;
  5. други документи (медицински или относими към ползването на конкретното високотехнологично помощно средство, за ползване на услуги, за съответни трудови характеристики и т.н.), по преценка на лицето, които дават по-голяма яснота за неговото здравословно и функционално състояние, както и за възможностите му за интегриране в социална, трудова и/или образователна среда.

Документите се подават от 17.05.2024 г. до 17.07.2024 г. включително, (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:30 ч.) лично от кандидата или от упълномощено лице на кандидата, или от негов законен представител, на място в дирекция „Социално подпомагане“ Добрич, бул. „Добруджа“ 8а, по настоящ адрес на лицето с увреждане, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Документи, получени след 17.07.2024 г., няма да се разглеждат.

Образците на документи за кандидатстване може да изтеглите от прикачения файл.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Хора с трайни увреждания (деца и възрастни в трудоспособна възраст), съобразно заявената потребност, независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни.

Изискване към кандидатите е да не са получили финансова подкрепа за задоволяване на заявена потребност от конкретното високотехнологично помощно средство, за което кандидатстват, с едни и същи разходи за идентични или сходни дейности, финансирани едновременно от институция, оперираща с публични средства, за подпомагане подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности за водене на независим начин на живот.

Всеки допустим кандидат може да подаде само едно заявление, в което да посочи само едно високотехнологично помощно средство в рамките на обявената процедура. Видовете високотехнологични помощни средства, от които кандидатът може да избира, са посочени в Приложение №5 от Методика за подбор на лица с трайни увреждания.

С детайлна информация за видовете високотехнологични помощни средства може да се запознаете в прикачения файл.  

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ

Оценката на потребността и полезността от осигуряване на високотехнологичните помощни средства за хора с трайни увреждания се изготвя в 30-дневен срок от подаване на документите за кандидатстване от Комисии за оценка, създадени в Регионалните дирекции за социално подпомагане, където ще се провеждат заседанията им. Оценката се изготвя след задължително провеждане на интервю с кандидата – на място в Комисията или дистанционно чрез средства за видеоконферентна връзка, по избор на кандидата.

В срок до 7 дни от изготвяне на оценката, Комисията за оценка издава експертна препоръка с ОДОБРЕНИЕ ИЛИ НЕОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗБРАНОТО ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ПОМОЩНО СРЕДСТВО.

Експертна препоръка с одобрение не означава получаване на високотехнологичното помощно средство.

След изготвяне на оценка на всички кандидати, Агенцията за социално подпомагане съвместно с екипа за управление на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ в Министерството на труда и социалната политика, създаден със заповед на министъра на труда и социалната политика, ще извърши процедура по подбор чрез класиране на всички кандидат-ползватели с издадена експертна препоръка с одобрение.

Подборът на кандидатите ще се извършва на база изчислената полезност на конкретното помощно средство спрямо степента на ограничена функционалност и работоспособност на кандидата по низходящ ред.

След приключване на подбора лицата ще се включват в списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства и ще се насочат към съответните изпълнители по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“.

Списъци на одобрените ползватели по видове високотехнологични помощни средства, както и информация за изпълнителите, които ще предоставят конкретните изделия по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“, може да изтеглите от сайта на Агенцията за социално подпомагане.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest