Община Габрово продава поземлен имот на ул.“Петър Божинов“ №7

Община Габрово продава незастроен поземлен имот с площ 418 кв.м., съответстващ на Урегулиран поземлен имот III-8166, отреден за ниско жилищно застрояване, кв.38 по плана на гр.Габрово – 91 част, ул.“Петър Божинов“ №7.

Начална тръжна цена – 10 510.00 лева без ДДС.

Тръжни документи за участие в търга се получават в “Центъра за информация и услуги на гражданите” при Община Габрово, след представяне на документ за закупуването им.

Цената на тръжните документи е 50.00 лв., без ДДС и се заплаща в касата на Центъра от 15.01.2021 г. до 26.01.2021 г. включително.

Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 27.01.2021 г. от 13.30 часа в Приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦИУГ.

При неявяване на кандидати на обявената дата, повторният търг ще се проведе на 04.02.2021 г. от 13.30 часа в същата зала. Тръжните документи ще се закупуват до 03.01.2021 г., включително.

Pin It on Pinterest