Община Габрово кандидатства за водородна система към отоплението на ДГ „Мики Маус“

Община Габрово кандидатства с пилотен проект за внедряване на система за производство на водородно-кислородна смес чрез импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на ДГ „Мики Маус“.

Иновативният модел за енергийна ефективност предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация върху част от покрива на детската градина. Произведената електроенергия ще се ползва за текущо потребление и за електролизата при производството на „зелен“ водород.

Хибридната система, работеща на природен газ и водород, ще намали разхода на конвенционално гориво с над 25% и вредните емисии, както и ще подобри работния режим на вътрешната отоплителна инсталация на заведението.

В проектното предложение са включени дейности за повишаване капацитета на общинските експерти относно програмите, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата. Заложени са мерки за споделянето и прилагането на добри практики между участващите организации и разработването на планове за климата.

Прогнозната стойност на проекта е 962 911.82 лв. със срок за изпълнение от две години. В случай че бъде одобрен, дейностите ще се реализират в партньорство с норвежкия Университетски колеж за зелено развитие и общинските администрации на Ловеч и Велико Търново.

Кандидатстването е по третата покана за набиране на проекти по процедурата „Климат“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Максималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде отпусната по програмата, е 500 000 евро. Подборът е конкурентен. Няма изискване за съфинансиране от кандидатите.

Pin It on Pinterest