Община Габрово кандидатства за енергоуправление на ДГ „Първи юни“

Община Габрово кандидатства за изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ДГ „Първи юни“.

Стойността на проекта е 57 900 лв. със срок за изпълнение от шест месеца.

Детското заведение е сред обектите, в които са въведени най-много мерки за енергийна ефективност, то е единственото с фотоволтаична уредба.

Идеята предвижда инсталиране на централизирана операторска станция, към която ще бъдат присъединени и системите на две училища със сградна автоматика – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“.

Системата за автоматизация и контрол включва управление на отделните инсталации, оптимизация на ресурсите, разпределение на мощностите, улесняване на екипите при експлоатация на съоръженията. Ще бъде монтирана полева автоматика, контролери и захранващи устройства, отчитане на енергийните разходи и интеграция в общата станция за управление. Връзката между системата и обектите ще е през интернет.

Проектът е първи етап от цялостна система за енергиен мениджмънт на публичните сгради в Габрово. Ако бъде въведена, се очакват икономии на енергия от 40 631 киловатчаса на година (33%) и спестени емисии на въглероден диоксид от 31 тона годишно.

Искането за финансиране e по програма „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд. Подкрепата е насочена към малки проекти, допринасящи за намаляване емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени. Подборът е на конкурентен принцип.

Pin It on Pinterest