Региона

Община Добрич в партньорство с Община Добричка с проект за екологосъобразна мобилност

На 22 май 2024г.  Община град Добрич подписа договор за финансиране на проект BG-RRP-8.013-0013-C01 „Интегрирани мерки за екологосъобразна мобилност“, по процедура „Екологосъобразна мобилност по Националния план за възстановяване и устойчивост. Продължителността му е 24 месеца.

Проектът е естествено продължение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, изпълнен по Оперативна програма“ Региони в растеж“ 2014-2020 г. Благодарение на натрупания опит от предходния проект Община град Добрич предвижда да разшири обхвата на интегрираните мерки, като следва екологични подходи и принципи при въвеждането им в транспортната инфраструктура с цел постигане на климатичните цели, поставени пред членовете на Европейския съюз. Проектът се изпълни в партньорство с оператор на обществена услуга и вътрешен оператор “ Градски транспорт Добрич“ ЕООД и Община Добричка, с която се формира естествена функционална зона. Община Добричка в качеството си на партньор ще се включи в изпълнението на проекта, като ще изпълни осветеност на пешеходни пътеки в натоварени участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия в близост до образователна, социална, административна и културна инфраструктура.

Целта на проекта да подкрепи реализацията на стратегическите цели и да допринесе за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община гр. Добрич 2021- 2027 г. https://www.dobrich.bg/bg/posts/view/3354, на Плана за интегрирано развитие на Община Добричка, и в съответствие с Национална концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Основната цел на проекта е да се повиши качеството на живот в гр. Добрич и в областта чрез подобряване на условията за движение, повишаване на ефективността на обществения градски транспорт и надграждане на възможностите на интелигентната транспортна система.

Специфичните цели на проекта са :

– Опазване на околната среда чрез увеличаване броя на превозните средства от обществения транспорт с подобрени характеристики – замяна на дизеловите превозни средства с нови, екологични електробуси – 8 бр. – Подобряване безопасността на движение чрез подобряване осветеността на 56 пешеходни пътеки на територията на общините Добрич и Добричка.

– Подобряване безопасността на транспортната услуга чрез внедряване на мобилни камери в превозните средства от градския транспорт;

– Подобряване качеството на транспортното обслужване чрез изграждане на нови електронни табла на 60 спирки и осъществяване на контрол на движението на всички превозни средства от МГОТ, чрез система за преброяване на пътниците;

С изпълнението на заложените проектни цели ще се постигнат няколко положителни ефекта, а именно:

1. Повишаване на комфорта и атрактивността на масовия градски обществен транспорт;

2. Повишаване ефективността на организацията и управлението на масовия градски обществен транспорт в Община град Добрич ;

3. Подобрена мобилност, безопасност и пропускливост на възлови кръстовища в града;

4. Ограничаване на вредните въздействия върху околната среда;

5. Насърчаване на екомобилността.

Общият бюджет е 9 462 068,28 лв., като финансирането от ЕС е 7 084 623,52 лв., допълващото национално финансиране 339 039,75 лв. и собствения принос на двете общини е 2 038 375,01 лв.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest