Община Добрич публикува решенията на общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

ПРОТОКОЛ

 №12

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 25.03.2021 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за одобряване на сключен договор с предмет: „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ №1:

  1. Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, одобрява сключен договор №ДОП-160/17.11.2020 г., с предмет: „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“.

Гласували: „за“- 8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за одобряване на сключен договор с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект за строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо с. Стожер“.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 2:

  1. Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, одобрява сключен договор №ДОП-152/21.10.2020 г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект за строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо с. Стожер“.           Гласували: „за“- 8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0. ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за одобряване на сключен договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 3:

  1. Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, одобрява сключен договор №ДОП-162/25.11.2020 г. с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“.  

Гласували: „за“- 8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на отчисления по чл. 64 от ЗУО (натрупани в периода на експлоатация на депо Богдан), за закупуване на контейнери за битови отпадъци и за биоразградими отпадъци за нуждите на Община Крушари.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 4:

  1. Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за ползване на отчисления по чл. 64 от ЗУО (натрупани в периода на експлоатация на депо Богдан), за закупуване на контейнери за битови отпадъци и за биоразградими отпадъци за нуждите на Община Крушари, на обща стойност 30 258 лева. 

Гласували: „за“- 8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за отмяна на Решение №6 по Протокол №11/17.09.2020 г. и даване на съгласие за освобождаване на средства, в размер на 24 000 лв., представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, на Община Шабла, за закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци.

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 5:

  1. Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, отменя Решение №6 по Протокол №11/17.09.2020 г. и дава съгласие за освобождаване на средства, в размер на 24 000 лв., представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО, на Община Шабла, за закупуване на съдове за разделно събиране на биоотпадъци.

Гласували: „за“- 8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“-0

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други. Няма постъпили предложения.

Pin It on Pinterest