Община Добрич подкрепя местния бизнес

Ръководството на Община град Добрич  винаги е подкрепяло  както малкия и среден бизнес, така и общинските дружества, спазвайки всички законови разпоредби.

Основният принцип при работата и с едните, и с другите винаги е било спазването на българското законодателство. 

Община Добрич категорично не приема внушения, каквито са направени в тенденциозно озаглавена публикация на Пронюз Добрич, че при избора на фирми за обществени поръчки, общината не спазва морални и законови норми и правила и че се влияе от лични предпочитания. Напротив, направено е всичко възможно да се дадат равни възможности за работа и участие в конкурсите на възможно повече добрички фирми.

В тази връзка уточняваме, че фирма „Прогрес 99“ ООД през последните 5 г.  е сключила 17 договора с Община град Добрич на обща стойност над 3 млн. лв., като последният от тях е сключен на 01.03.2021 г. и в потвърждение прилагаме следната справка:

Списък на договорите с фирма Прогрес 99 ООД за периода 01.01.2016 г. до 15.06.2021 г.
    
Номер/датаИзпълнителПредметСтойност в лв. без ДДС
ДОП-68/22.6.2017 г.„ПРОГРЕС 99“ ООД

 
 ИНЖЕНЕРИНГ: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Ул. „Максим Горки блок 51 140 000
ДОП-93/14.8.2017 г.ПРОГРЕС 99 ООД

 
„Доставка на хранителни пакети по проект „За равен шанс на децата“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“4 328,00
ДОП-118/5.10.2017 г.„ПРОГРЕС 99“ ООД

 
„ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за  въвеждане  на мерки за енергийна ефективност  по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”Обособена позиция №4: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР/СРР за  въвеждане  на мерки за енергийна ефективност  по проект: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”  на сграда с административен адрес:  гр. Добрич, ул. „Кирил и Методий” № 8
108 000,00
70-00-2156/23.11.2017 г.„ПРОГРЕС 99“ ООДПреработка на отоплителна инсталация в Общински младежки център – Добрич3 450,00
ДОП-91/31.7.2018 г.ПРОГРЕС 99 ООД

 
„ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на ремонт на част от съществуващ Дневен център за деца с увреждания  /ДЦДУ/, монтаж на асансьор  и благоустрояване на част от дворното пространство на УПИ ХХIII- за Детска градина в кв. № 572 на ЖК „Русия-2” град Добрич, по проект № BG 16RFOP001-5.001-0018 „За моето бъдеще”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“95 000,00
ДОП-116/10.10.2018 г.„ПРОГРЕС 99“ ООД 
„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Марин Дринов“ № 1, вх. Б“.189 720,00
ДОП-78/8.3.2019 г.„Прогрес 99“ ООД

 
 „СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Основно училище „Христо Ботев“, град Добрич, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образ инфраструктура в Добрич – I“.1 125 100,50
ДОП-141/14.6.2019 г.„Прогрес 99“ ООД

 
„Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социалните заведения към Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич“. По ОП 5. Дневен център за деца с увреждания10 893,75
ДОП-142/14.6.2019 г.„Прогрес 99“ ООД 
„Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социалните заведения към Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич“. По ОП 6. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания33 200,00
ДОП-164/12.9.2019 г.„Прогрес 99“ ООД „Строително-монтажни работи на огради в град Добрич, по обособени позиции“. По ОП 1. Детска ясла № 420 534,80
ДОП-217/31.12.2019 г.ПРОГРЕС 99 ООД

 
„Доставка на хранителни пакети по проект „За равен шанс на децата“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 -0028-C01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“2937,1
ДОП-58/17.3.2020 г.Прогрес 99 ООД

 
Изпълнение на допълнителни строителни работи на обект СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на основно училище Христо Ботев гр.Добрич.49 913,33
ДОП-77/22.5.2020 г.„Прогрес 99“ ООД„Ремонт на фасада на Детска градина № 26 „Звънче“ в град Добрич.3 819,43
ДОП-94/16.6.2020 г.„Прогрес 99“ ООД

 
„Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Дирекця „Хуманитарини дейности“ в Община град Добрич“. По ОП 5. Дневен център за деца с увреждания14 056,00
ДОП-95/16.6.2020 г.„Прогрес 99“ ООД 
„Доставка на кулинарна продукция за нуждите на социални заведения към Дирекця „Хуманитарини дейности“ в Община град Добрич“. По ОП 6. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания35 140,00
ДОП-114/28.7.2020 г.„Прогрес 99“ ООД 
 „СМР на огради на обекти, общинска собственост по обособени позиции“. По ОП 2 : „Изграждане на ограда в гробищен парк“.6 752,35
ДОП-63/1.3.2021 г.„Прогрес 99“ ООД


 
„Изграждане на площадка за игра на открито“ в УПИ VI за ЖС, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на „Балик-Йовково“ – север, гр. Добрич“.42 452,00

Pin It on Pinterest