Региона

Община Бургас търси на кандидати за Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето

Община Бургас стартира подбор на кандидати за Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на децата.

Целта на Съвета е насърчаване на детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения, свързани с живота и развитието им.

Съставът на Съвета се формира от двама представители – титуляр и заместник, на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. Процедурата за избор на членове на Съвета е разделена и се провежда на 3 нива: общинско, регионално и национално.

За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години. Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

– Активност;

– Креативност;

– Толерантност;

– Ангажираност към обща кауза;

– Умения за участие в дискусии;

– Ориентираност към резултати;

– Организаторски умения;

– Умения да мотивира и обединява деца от областта;

– Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;

– Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);

– Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания – детето да е получило международна закрила или детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Всички желаещи деца, които отговарят на горепосочените условия и имат настоящ адрес на територията на Община Бургас, могат да кандидатстват за членове на Съвета на децата, като изпратят попълнени документи – формуляр за кандидатстване и мотивационно  писмо на имейл: obshtina@burgas.bg или входират документите в деловодството на Община Бургас.

Документи за кандидатстване се подават в срок до 24 май 2024 г.

Участието в Съвета на децата е нов шанс за всяко дете да покаже своите лидерски умения на национално равнище. Процедура за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от Председателя на ДАЗД, включително формулярите за кандидатстване в процедурата за подбор на кандидати са публикувани на сайта на Община Бургас – https://www.burgas.bg

Мнението на членовете на Съвета на децата се взима при разработване и реализиране на политики и програми за закрилата и развитието на децата, обсъждане на предложения до държавни институции и местни власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата, популяризиране на правата на децата и по всички други въпроси в техен интерес.

* Необходимите документи за кандидатстване можете да изтеглите от прикачените по-долу файлове: ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, МОТИВАЦИОННО ПИСМО и ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest