Община Благоевград продължава анкетното проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.

Анкетното проучване се прави, за да се установят конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност във връзка с формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на Общината.

​Участието на гражданите и представителите на бизнеса в изработването на ПИРО би гарантирало неговото качество и реалистичност.

Всеки, който желае, може да попълни анкетите най-късно до 12.05.2021г. на следния адрес: http://www.blgmun.com/calendar206/1zkr.html

На същия адрес е публикуван Фиш за набиране на проектни предложения от заинтересовани лица в рамките на Разработване на План за интегрирано развитие на община Благоевград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

В него заинтересовани страни и граждани могат да предоставят информация за идеи, които ще доведат до решаване на идентифицирани проблеми на територията на община Благоевград и използване на потенциалите за развитие.

Фишът се изпраща в срок до 12.05.2021 г. на e-mail адрес: piroblg@blgmun.com.

​Ако имате интерес да участвате в организираните срещи с фокус групите, следете официалната интернет страница на Община Благоевград за обявяване на съответните дати.

Pin It on Pinterest