Община Благоевград подписа административен договор за над 1 млн. лв за техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци

Община Благоевград подписа административен договор за изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Общината.

Безвъзмездната финансова подкрепа е по проект № BG16M1OP002-2.010-0042 „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“. Общият бюджет е в размер на 1 697 125,29 лв, а срокът на изпълнение е 18 месеца.

Проектът е финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дела С-145/14“, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград е разположена в границите на съществуващото депо за битови отпадъци. В клетка 3 са депонирани стари битови отпадъци и са предепонирани, иззетите от клетки 1 и 2 битови отпадъци. Клетката е с изчерпан обем и подлежи на рекултивация с цялата си площ от 21,80 дка.

С реализирането на проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ се цели изпълнение задълженията на България по процедурата по нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Pin It on Pinterest