Община Благоевград подаде проектно предложение „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“

Община Благоевград подаде проектно предложение „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ по открита покана №3 „Климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).

Проектното предложение ще се реализира в консорциум от общините:

Благоевград, Симитли, Кочериново, Бобошево и неправителствена организация от Норвегия.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и приложени 5 пилотни и иновативни мерки за смекчаване и адаптацията към климатичните промени в българските общини, в изпълнение на стратегическите им планове и програми. От норвежкия партньор ще се взаимства опит и добри практики за постигане на основната цел на проекта – повишаване капацитета на общините за устойчиво прилагане на иновативни мерки и технологии на общинско ниво в сектора на отпадъците и енергетиката и адаптиране на стратегическите планове и програми с оглед преодоляване на неблагоприятните последици от изменението на климата.

Стойността на подаденият проект е 794 218 лева и е с продължителност 24 месеца.

Pin It on Pinterest