Община Благоевград кандидатства за проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци“

Община Благоевград кандидатства за безвъзмездно финансиране с проектно предложение „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“.

Проектът се финансира по Процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дела С-145/14“, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.

Проектното предложение предвижда изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград. Площадката е разположена в имот, собственост на Община Благоевград в границите на съществуващото депо за битови отпадъци. В клетка 3 са депонирани стари битови отпадъци и са предепонирани, иззетите от клетка 1 и 2 битови отпадъци. Клетката е с изчерпан обем и подлежи на рекултивация. На рекултивация подлежи  обща площ от 21,80 дка.

С реализирането на проекта се цели изпълнение задълженията на България по процедурата по нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. Общият бюджет на проектното предложение в размер на 1 697 489,13 лв., а срокът за изпълнение – 18 месеца.

Pin It on Pinterest