Община Благоевград има нов одобрен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси 201-2020 г.“

От 01.07.2021 г. започва изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Благоевград“ на стойност 906 339 лв

Целите на проекта са осигуряване на интегрирана подкрепа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора и осигуряване на защитена среда за потребителите и персонала, в социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Благоевград.

Проектът предвижда в продължение на 1 година, 129 жители на община Благоевград, които изпитват затруднения при самообслужването си да получават мобилни здравно-социални услуги в дома си от наети за целта домашни помощници и мед. сестри. В същия период, във всички социалните услуги делегирани от държавата дейности на територията на община Благоевград ще се прилагат допълнителни мерки за превенция от COVID-19, в това число:  дезинфекция на сградния фонд, осигуряване на лични предпазни средства, безплатно тестване за COVID-19 на служителите и потребителите на услугите, осигуряване на допълнителен персонал при необходимост.

Pin It on Pinterest