Oбщина Асеновград и ГДПБЗН съветват как да се предпазим от пожари

Община Асеновград, по препоръка на ГДПБЗН, съобщава, че времето до 30.11.21 г. се определя като „пожароопасен сезон“.

Забранява се паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Указано е собствениците на горски територии в Пловдивска област да изпълняват противопожарните мероприятия, заложени в горскостопанските планове и програми. Притежателите на земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и други трябва да създадат и поддържат минерализовани ивици около съответния имот. Освен това, за опазване на горите от пожари, собствениците им следва да организират денонощни дежурства по определен график. При възникване на такива трябва да сигнализират своевременно.

Предвид настъпването на поражоопасния сезон за горските територии и предстоящата жътвена кампания, от противопожарната служба предлагат няколко ценни съвета за опазването на площите. През последните години се наблюдава тревожна тенденция да се разчистват големи, открити площи чрез запалване на сухи треви, стърнища и отпадъци. Често се случва пламъците да обхванат големи полски пространства или дори части от горския фонд, или се развиват в непосредствена близост до бензиностанции и газстанции, до пътната мрежа и до самите населени места, като понякога представляват заплаха за живота и здравето на хората.

От началото на 2021 г. до 13-ти април екипи на РДПБЗН – Пловдив са реагирали на 210 сигнала за пожари в стърнища и сухи треви, паднала листна маса и храсти в населените места на областта и извън тях. Пожарогасителната дейност е осъществена на обща площ от 610 000 квадратни метра. От огъня са унищожени около 5 декара гора и са спасени над 450 000 декара. Напомняме, че всеки гражданин носи лична отговорност при боравенето с открит огън. Абсолютно забранено е изгарянето на стърнища и растителни остатъци в земеделски земи. За палежи и предизвикване на пожари по Закона за МВР се налагат административни наказания и глоби в размер от 200 до 2000 лева, предвидена е и наказателна отговорност – лишаване от свобода. С информацията са запознати кметовете и кметските наместници по населените места в община Асеновград – за осъществяване на превенция и контрол.

Съвети и правила за недопускане на пожари навън:

 • не палете огън на открито при ветровито време;
 • никога не оставяйте открития огън без наблюдение;
 • в дворовете палете огън само в обезопасено огнище и с предварително приготвени подръчни уреди за пожарогасене;
 • не палете огън в близост до стрехите на сгради и под клони на дървета, в междублокови пространства, в близост до паркирани автомобили, до бензиностанции и газстанции, до складове за лесно запалими и горими течности;
 • по време на жътвената кампания, с цел опазването на посевите е задължително разораването на бразди с широчина от 2 до 4 метра, които да спрат евентуален огън;
 • не се допуска ремонтиране и паркиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели житни масиви.

За периода от 01.10.20 г. до 31.03.21 г. на територията на областта са регистрирани общо 290 пожара. Преобладаващата част от тях – 158 – са в еднофамилни жилищни сгради. Загинали са 10 души, а 18 са пострадали. Нанесени са значителни материални щети на домакинствата. Като най-чести причини се описват небрежност при боравене с открит огън (50 броя), неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди (36 броя), строителна неизправност в димоотводни тела (5 броя) и самозапалване (7 броя).

В тази връзка, от противопожарната служба призовават хората:

 • отоплителните и нагревателните уреди да не се оставят без наблюдение;
 • да не се сушат дрехи над отоплителни и нагревателни уреди;
 • да не се използват лесно запалими и горими течности за разпалване на печки (забранено е);
 • жарта да се изхвърля на безопасни места в метални съдове;
 • отоплителните уреди с течно гориво да не се зареждат, когато горят или са нагрети и да се следи за изправността им;
 • коминните тела трябва редовно да се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях;
 • при използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход;
 • газови бутилки да се съхраняват на разстояние най-малко 1 метър от печки, радиатори и други източници на топлина;
 • след употреба и при спиране на електрическото захранване, електроуредите да се изключват;
 • родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки и включени електроуреди;
 • близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните да проверяват изправността на електроуредите;
 • пътищата за евакуация в дома да се поддържат свободни от излишни вещи и горими материали.

Pin It on Pinterest