Обществено обсъждане по проект за намаляване нивата на фините прахови частици в атмосферния въздух

Събитието се проведе в залата на Общинския съвет и бе открито от Цветомира Илиева, заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“ на Община Видин и ръководител на проекта „Разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“ Тя припомни, че със съдържанието на Програмата, публикувана на интернет страницата на Общината, са имали възможност да се запознаят всички заинтересовани и да представят своите мнения, предложения и становища в срок до 30.04.2021 г. След това даде думата на Светла Ангелова, началник на отдел „Екология“, за да представи проекта на Програмата. В документа е налице информация за нивото на замърсяване с фини прахови частици в момента, за конкретните мерки, които ще се предприемат в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план и за очакваните резултати.

Целта на програмата е намаляване нивата на замърсителите на въздуха на територията на Община Видин и достигане на нормите за ФПЧ10 в периода 2021-2025 г., намаляване на здравния риск, контрол на мероприятията за намаляване замърсяването от опесъчаването и хигиенизирането, битовото отопление, транспорта и строителните дейности, формулиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. 

Като най-значителните източници на замърсяване на база 2019 г. са посочени битовото отопление на първо място, следвано от индустрията, транспорта, общинските сгради, строителните дейности.

Светла Ангелова се спря на конкретните мерки, които ще се приложат за постигане целите на Програмата. Сред тях са ежегодно машинно метене и миене на уличната мрежа на града и в по-големите населени места на Общината; закупуване на съвременна почистваща техника, включително за миене и третиране с антиоледеняващи средства; синхронизиране на ръчното метене на тротоарите с машинното третиране на уличните платна; ежегодно изграждане на нова и/или подмяна на съществуваща пътна инфраструктура. Предвижда се проучване, идентификация и анализ на емисиите от заведения за хранене, използващи открити скари на дървени въглища, от производствени и търговски обекти; търсене на ефективни решения за отопление на ВЕИ – биомаса, включително за изграждане на малки отоплителни централи на пелети или чипс. Ще се акцентира върху контрола за продажба на качествени твърди горива и върху разрешителните за упражняване на строителни дейности; ще се търси ефект за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво в бита. Ще се насърчава и подпомага реализирането на мерки за енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на Общината с цел намаляване на енергийното потребление и емисиите ФПЧ10. Важен момент е провеждането на информационна кампания за ограничаване използването на примитивни печки за отопление на твърди горива с ниска топлинна ефективност и на сурова дървесина за отопление. Предвижда се също определяне на броя и местоположението на домакинствата, които използват уреди за отопление на твърдо гориво, които да бъдат обект на поетапно извеждане от употреба в периода 2022-2024 година.

Част от мерките са ежегодното озеленяване  на обществените пространства в града/допълнително засаждане на дървета (извън озеленяването по одобрени проекти по ОПРР и други програми); провеждане на кампанийно озеленяване на обществени крайградски пространства и създаване на зелен пояс около града, както и залесяване на такива терени с подходящите дървесни видове. За постигане на ефективни резултати ще допринесат заложените идеи за подпомагане изграждането на квартални отоплителни централи; закупуване на екологични превозни средства и изграждане на необходимата зарядна инфраструктура; нови пешеходни зони и велоалеи съгласно техническите проекти; въвеждане на планове за мобилност в училища и др.

Разработването на Програмата е осъществено по Процедура за директно предоставяне на БФП (безвъзмездна финансова помощ) „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014-2020“. Общата стойност на проекта е 99 400 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ.

С Програмата може да се запознаете подробно тук: https://vidin.bg/wps/portal/vidin/municipality/municipality-characteristics/citizens-info/projects/executed-projects/okolna-sreda/performance8

Pin It on Pinterest