Обществено обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Шумен

Публично обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Шумен за периода 2021 – 2027 година се проведе днес в зала 363 на общинската администрация.

В него взеха участие кметът на Шумен Любомир Христов, зам.-кметът по икономическо развитие Росица Антонова, проф. д-р арх. Валери Иванов, доц. д-р Илия Копралев и Николай Енчев, които са част от екипа, който разработва плана, експерти от администрацията и журналисти.

„Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана да присъствате на публичното обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Шумен за периода 2021 – 2027 година“, каза при откриването на дискусията кметът Любомир Христов. „При разработването му сме се съобразили с идеите и предложенията, които постъпиха в общината от представители на бизнеса, от граждани на Шумен, от общински съветници, от кметове и кметски наместници“, допълни Христов.

Заместник-кметът по икономическо развитие Росица Антова посочи, че Планът за интегрирано развитие е основният стратегически документ, който определя целите и приоритетите за управление и развитие на общината през следващия програмен период. „Той се разработва за срок от 7 години и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината, както и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона“, обясни Антонова.

По време на дискусията проф. д-р арх. Валери Иванов, доц. д-р Илия Копралев и урбанистът Николай Енчев представиха акценти от разработването на проекта. В него е направен анализ на предимствата, ресурсите и потенциала на местно ниво за постигане на трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на Шумен и населените места в общината. Очертаните в него приоритети са съобразени с общото развитие на Североизточния район за планиране, както и с възможностите за развитие на връзките с другите общини. Общата индикативна стойност на всички проекти, които са заложени в плана, е около 230 милиона лева. Предвижда се тези средства да бъдат осигурени от общинския бюджет, държавни целеви субсидии, европейско финансиране и частни инвестиции.

При изготвянето на плана активно участваха различни заинтересовани страни – граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации, общински съветници, кметове на села, кметски наместници и др. Част от предложенията за изменения и допълнения са отразени в плана. Останалите, които са получени по-късно, заедно с предложенията и становищата от публичното обсъждане ще бъдат предоставени на Общинския съвет като неразделна част от проекта на Плана за интегрирано развитие на община Шумен. Подробният план, заедно с всички документи, свързани с разработването на ПИРО Шумен 2021 – 2027 г., са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в секция „Европейски фондове и програми“.

Pin It on Pinterest