Oбсъждат отчетът на бюджета на Добрич за 2018 г.

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич Председателят на Общински съвет град Добрич Иво Пенчев кани всички граждани на Общината, представители на бизнес-средите, неправителствени организации, пенсионери, младежки организации, второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2018 г.

Обсъждането ще се проведе на 07.06.2019 г. (петък) от 16,00 часа в сградата на Общината в Голямата заседателна зала –  етаж 2.

Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2018 г. на Община град Добрич могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Pin It on Pinterest