Обявиха обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОБИЛНА СЦЕНА НА ОТКРИТО В „РЕМО „ЕТЪР“

Обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОБИЛНА СЦЕНА НА ОТКРИТО В „РЕМО „ЕТЪР“, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР 2014-2020 Г.
Необходимо е да бъде изпълнена доставка и монтаж на мобилна сцена, включваща 2 основни дейности:

  • Дейност I: Изработване на Работен проект за обекта и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към тях.
  • Дейност II: Доставка и монтаж на мобилна сглобяемо-демонтируема конструкция за сцена  с подиум, подвижен покрив, стълба и места за сядане на публиката /тип „пейка“/, временни мобилни съблекални-тип шатри, система за сценично озвучаване на мобилната сцена и система за сценично осветление на мобилната сцена.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея, неразделна част от настоящата документация.

Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

Pin It on Pinterest