Обява за обществена поръчка „Предоставянев на застрахователни услуги за нуждите на община Габрово по обособени позиции“

Община Габрово обявява обществена поръчка

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
            
Обособена позиция № 1: Застраховка „Щети на имущества”
Обособена позиция № 2:  Застраховки „Задължителна трудова злополука“; „Злополука и заболяване“ за Дирекция „Устройство на територията“; „Злополуки за отделни звена от Община Габрово“  и „Медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“
Обособена позиция № 3: Застраховка „КАСКО на МПС“ и Застраховка „Злополука на местата /Лицата в МПС“
Обособена позиция№ 4: Застраховки отговорности, свързани с дейността на Община Габрово
Обособена позиция № 5: Застраховка „Пожар и природни бедствия” на Язовирна стена на Язовир „Синкевица“ в Община Габрово
Обособена позиция № 6:  Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите ”

Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в настоящите Указания, Техническа спецификация и Проект на договор, част от документацията за участие в настоящата процедура.

При условията на настоящата процедура участниците могат да подават оферти само за обособени позиции №1, №3 и №6тъй като на основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки,Възложителят ще възложиОбособени позиции №2, №4 и №5по реда, валиден за индивидуалната им стойност. Прогнозните стойности на обособени позиции №2, №4 и №5попадат в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Повече информация и документация можете да намерите в линка

Pin It on Pinterest