Облекчава се процедурата по изплащане на обезщетения за отчуждените имоти засегнати от обект Модернизация на път Видин – Ботевград

От физическите и юридическите лица няма да се изисква актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от Служба по вписванията.

Правоимащите лица ще попълват декларация по образец, с която лично ще декларират наличието или липсата на вещни тежести върху отчуждените имоти. Областна администрация Видин ще извършва служебни проверки за достоверността на декларираните данни.

Дадена е възможност на физическите лица при липса на нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума, да бъде представен документ от нотариус в оригинал удостоверяващ дела и размера на обезщетението на съответното лице.

Новия набор документи може да намерите тук https://vidin.government.bg/editor/files/obrazci_dokumenti/2020_Obrazci_obezshtetenia_E79.zip

Pin It on Pinterest