Областният управител на Видин предприема действия за справяне с трансгранично замърсяване в община Брегово

Любен Иванов – областен управител на област Видин изпрати до г-н. Борислав Сандов – заместник министър-председател и министър на околната среда и водите искане за предприемане на мерки и действия за преодоляване последиците от трансграничното замърсяване на територията на община Брегово, област Видин, възникнали в резултат на миннодобивната и преработвателна промишленост в мини „Бор“, Република Сърбия. От направени контролни изследвания на води, почви и промишлени отложения от дейността на минно-преработвателния и металургичен комплекс „Бор“ е установено многокомпонентно замърсяване с тежки метали на почвите по поречието на р. Тимок в землищата на територията на община Брегово и в землищата на община Неготин, Република Сърбия. В почти всички почвени проби съдържанието на сяра, мед, цинк и олово е над пределно допустимите концентрации (ПДК). Този проблем е неглижиран повече от 30 години от местните и централни власти. Искането до министър на околната среда и водите г-н. Борислав Сандов е направено във връзка с подписаното от него и министъра на защитата на околната среда на Република Сърбия г-жа Ирена Вуйович на 06.05.2022 год. двустранно Споразумение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст, което дава възможност за по-интензивни действия за преодоляване последиците от трансграничното замърсяване.

Pin It on Pinterest