Областният управител на Видин направи предложение за промяна в Закона за културното наследство

Любен Иванов – Областен управител на Област Видин направи предложение до Министъра на културата на Република България и до Комисията по култура и медии към Народно събрание на Република България за промяна в Закона за културното наследство, свързани с управлението на регионалните музеи, което ще доведе до подобряване на регионалните политики в областта на културата. 

Съгласно Закона за културното наследство регионалните музеи осъществяват дейността си на територията на две или повече общини. Често това поражда неглижиране от ръководещата го община, поради различия в приоритетите и ограничените ресурси на другите общини, на чиято територия регионалните музеи развиват дейността си. Проблем се оказва и факта, че не във всички общини има активност за формиране и реализиране на местни политики в областта на движимото и недвижимото културно наследство. Предложените изменения включват увеличаване на ролята на областните управители както при назначаване на директорите на регионалните исторически музеи, така и по отношение на административното ръководство. В тази връзка предложените промени в закона ще спомогнат за осигуряване на баланс между местните и регионалните интереси в областта на културата и за „оздравяване“ на музейната мрежа, чрез посредничеството и активното включване на областния управител в качеството си на едноличен орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Pin It on Pinterest