Областният съвет за развитие разгледа плановете за интегрирано развитие на общини от област Кюстендил

     По време на днешното заседание на Областния съвет за развитие бяха представени и съгласувани плановете за интегрирано развитие на част от общините в Кюстендилска област.

Заседание води областният управител инж. Александър Пандурски, който е и председател на Областния съвет за развитие. Одобрените от общинските съвети Планове за интегрирано развитие на общините Кюстендил, Дупница и Невестино за периода 2021 г. – 2027 г. бяха представени чрез платформата за видеоконференции ZOOM от представители на съответните администрации.

     По време на Областния съвет за развитие бе съгласувано и предварителното картиране на социалните услуги за нуждите на планирането на ресурсите и мерките през програмен период 2021 – 2027 г. Подробен доклад пред Съвета представи зам. областният управител Йордан Гогев. За посочения програмен период, по проекта на предварително картиране по първа итерация, се очаква потребителите на социални услуги в общините от Кюстендилска област да имат достъп до 11 на брой такива. Сред видовете социални услуги са: Център за социална рехабилитация и интеграция; Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания; Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства; Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания; Център за грижа за пълнолетни лица с деменция; Център за кризисно настаняване; Център за временно настаняване и т.н. Очакванията са от тези видове социални услуги да се възползват общо 835 потребители от област Кюстендил.

     През новия програмен период ще се получи достъп до финансов ресурс от 1 млрд. лева за социални услуги за населението на България. До този момент Министерство на труда и социалната политика е извършило първоначално картиране на социалните услуги по общини и области в България. На областно ниво следва да се съберат и обобщят данни по предложените от общините видове социални услуги и обслужваните чрез тях брой потребители. Целта е да се постигне съгласуван отговор в кои общини от област Кюстендил ще бъдат създадени съответните социални услуги, които следва да се планират на областни ниво и за чието създаване ще получат финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми за програмния период 2021 г. – 2027 г.

Pin It on Pinterest