Областната стратегия за личностно развитие за децата и учениците

Областната стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Габрово за периода 2021-2022 година e утвърдена от областния управител.

Това е третата поред стратегия, разработвана на областно ниво, която обхваща двугодишен период на действие. Тя е подготвена на база направените изводи от оперативния мониторинг и оценка на изпълнението на предходната стратегия. Съдържанието й е съобразено и с анализите на потребностите от обща и допълнителна подкрепа, представени от четирите общини в областта – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Стратегията разглежда предизвикателствата, приоритетните направления, стратегическите цели и необходимите мерки в областта на подкрепата за личностно развитие на деца и ученици. Освен това са планирани мерки и дейности, целящи създаването на подкрепяща среда за личностно развитие в период на световна пандемия, когато трябва да бъде запазен баланса между правото на образование и правото на здраве за подрастващото поколение.

„Пандемията от COVID-19 постави образователната система пред нови предизвикателства и наложи нови реалности за личностното развитие на децата и учениците. Макар че отдавна живеем в дигитално време, дистанционното електронно обучение бе въведено при форсмажорни обстоятелства. Образованието като ключов сектор показа гъвкавост, излезе извън рамките на училищната стая и прокара своя нов път на развитие – пътя чрез новите технологии. Всичко това е взето под внимание при разработването на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на област Габрово 2021-2022г.“ – коментират експерти от Областната администрация.

Настоящата стратегия отчита разпоредбите на чл. 177, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, които определят два вида подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна. Te следва да се осигуряват в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, а в някои случаи и в домашни или болнични условия.

Освен анализна част е разработена и стратегическа, в която приоритетните направления са две – „Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в училищата и детските градини“ и „Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в свободното им време“. Към всяко от тях има разписани специфични цели, както и по-подробни мерки. Към стратегията е изградена система от индикатори за всяка специфична цел към всяко приоритетно направление, по които ще се измерват резултатите в края на периода на тази стратегия.

Pin It on Pinterest