Региона

Нови възможности за хората с увреждания предоставят държавна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост

Областна администрация – Русе информира, че Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс по националната програма за заетост на хората с увреждания. По програмата се отпускат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, както и за приспособяване на съществуващи работни места. Част от средствата са насочени за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващи на характера на тяхното заболяване, а също и за квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Максималният размер на субсидията по първите три компонента е до 20 000 лева, а по втория до 2000 лева на лице с трайно увреждане. По-подробна информация може да се намери в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

Конкурсната документация е публикувана на интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ до 17.07.2024 г., всеки работен ден до 17.30 часа, по един от следните начини:

1. На място, в деловодството на Агенция за хората с увреждания, на адрес: гр. София, 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, на посочения в т.1 адрес, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ – e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.Допълнителна информация може да бъде получена на следния телефонен номер: 02/9318095.

Припомняме, че Агенцията за социално подпомагане обяви и процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Информация за процедурата, заедно с всички документи, необходими за кандидатстването, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията, на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/novini-i-akcenti-asp/obyava-za-podbor-na-kandidati-za-osiguryavane-na-visokotehnologichni-pomoshni-sredstva-po-proekt-predostavyane-na-pomoshni-sredstva-za-horata-s-trajni-uvrezhdaniya/.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest