Региона

Нови указания за кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ ще подпомагат кандидатстването с проектни идеи

Община Русе информира, че Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г. (ПРР) е публикувал указания за кандидатстване с проектни идеи и процедурни правила за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано развитие“ на програмата.

Основната цел на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 638,5 млн. лв.

Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ за Община Русе е в размер на 51 156 174 лв.

Допустими за финансиране са дейности в следните групи мерки:

•  Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;

•  Енергийна ефективност;

•  Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

•  Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

•  Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства;

•  Образователна инфраструктура;

•  Здравна инфраструктура;

•  Социална инфраструктура;

•  Жилищно настаняване;

•  Култура, спорт и туризъм.

Допустими бенефициенти по процедурата са:

•  Държавни органи;

•  Областни администрации;

•  Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;

•  Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);

•  Представители на бизнеса (предприятията);

•  Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;

•  Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;

•  Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);

•  Културни институти;

•  Други организации от публичния сектор.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньори (кандидат/водещ партньор и 4 партньори).

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 9 май, 17:30 ч.

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес mayor@ruse-bg.eu

Указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано развитие“ на ПРР 2021-2027 може да откриете на:

• Официалната страница на ПРР;

• Единен информационен портал;

• Официалната страница на Община Русе.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest