Нова детска градина за шест групи ще се строи в Асеновград

Общината е одобрена с проект за 3 000 000 лева.

В община Асеновград ще бъде изградена нова детска градина. Общинското ръководство получи потвърждение за финансиране в размер на 3 000 000 лева. Детската градина ще бъде построена на улица „Отец Паисий“, която влиза в района на квартал „Изток“. Средствата са отпуснати от държавата по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020 г. – 2022 г.). Броят новооткрити групи в детската градина, след реализирането на проекта, ще бъде шест. В тях ще могат да бъдат приети 138 деца. „Асеновград има нужда от още едно детско заведение, тъй като в момента местата се оказват недостатъчни“, обяви пред журналисти кметът на общината доктор Христо Грудев.

На територията на града функционират общо девет детски градини. В тях се полагат грижи за образование и възпитание на деца от 1 г. до постъпването им в 1-ви клас. Ясно изразен е недостигът на места в яслените и градински групи, което налага община Асеновград да предприеме спешни мерки за изграждане на нова детска градина. Финансовите средства от общинския бюджет обаче са ограничени и не са достатъчни за изпълнението на поставената цел. Поради това, се търсиха възможности за външно финансиране от различни програми.

Освен шестте групи за прием на деца, в детската градина се предвижда и кухненски блок, физкултурен салон, закрит басейн, дворно пространство със съответните детски площадки, ограда. Проектът включва и цялостно обзавеждане и оборудване. Ще бъдат осигурени уреди и мебели за кухнята, спалното и помещението, където ще се осъществява възпитанието  и обучението на малчуганите. Оборудвани ще бъдат и детските кътове за игра, учителските помещения и други.

Целта на изграждането на нова детска градина е да се намали недостигът на места в града. Чрез изпълнението на проекта ще се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4- годишна възраст в общински образователни институции и в по-голяма близост до местоживеенето си. Ще се намали завишеният брой на децата в една група до нормативно определения и така ще се създадат условия за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и по-здравословна среда на децата и персонала, особено в условията на COVID–19. Ще се даде възможност на повече млади хора да се реализират пълноценно на пазара на труда и трайно да се установят в района на Асеновград, което ще доведе до намаляване на вътрешната и външната миграция.

Според условията за устойчивост на проекта, през първите пет години след реализирането му, общината няма да може да извършва функционални промени. След изтичане на този период, могат една или няколко от детски групи да се преструктурират в яслени, според нуждите на населението в Асеновград.

Pin It on Pinterest