НЧ „Йордан Йовков – 1870 година“ ще бъде ремонтирано по „Инвестиционна Програма за климата – енергийна ефективност“ на Националния доверителен Екофонд

Проект на Община град Добрич предвижда да бъдат извършени ремонтни дейности в Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“, като се запази характерния архитектурен облик на сградата.

Средствата се осигуряват от Националния доверителен Екофонд по „Инвестиционна Програма за климата – енергийна ефективност“, като размерът на допустимата безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проекта е  800 000 лева с ДДС. За целта бяха изготвени ново обследване и проектна документация, и издадено разрешение за строеж. Техническата документация за обект: „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ беше предоставена за проверка от финансиращия орган, и към настоящият момент е  одобрена. Изпълнява се следващия етап, а именно подготовка и обявяване на процедури по ЗОП за избор на изпълнители. Инвестиционният проект съдържа 5 енергоспестяващи мерки, които включват топлинно изолиране на външните стени, топлинно изолиране на покриви, топлинно изолиране на подове, подмяна на външна дограма и повишаване ефективността на топлоснабдяването. Целта на настоящият проект е сградата да достигне клас „В“ на енергийна ефективност, с което ще се понижи нивото на енергийно потребление на обекта и намаляване на разходите за топлинна и електрическа енергия

Pin It on Pinterest