Региона

Набират проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Работодатели и органи по назначаване вече могат да кандидатстват с проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/ за 2024 г. за осигуряване на адаптирани работни места за тях, както и за квалификация и преквалификация.

Програмата се разработва ежегодно от Агенцията за хората с увреждания /АХУ/. Крайният срок за кандидатстване е до 17.04.2024 г. По НПЗХУ се отпускат средства за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст; приспособяване на съществуващи работни места за тях; оборудване на нови, съответстващи на характера на тяхното заболяване; квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие. Максималният размер по различните компоненти е до 20 000 лв., с изключение на този за квалификация, преквалификация и обучение, който е до 2000 лв. на човек с трайно увреждане. Методиката за финансиране на проектни предложения по Националната програма за заетост на хората с увреждания, както и конкурсната документация, са публикувани в сайта на АХУ, в секцията Проекти/програми, рубрика: НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83. Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който то е заведено в деловодната система, не по-късно от крайния срок за кандидатстване. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.
Същевременно утре от 10.30 часа ще се проведе онлайн събитие, на което ще бъдат дадени разяснения относно възможностите за кандидатстване по споменатата програма. Срещата ще се проведе на следния уеб адрес: https://us06web.zoom.us/j/81416152789.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest