На повече от 200 души в Община Видин е предоставена патронажна грижа 

Това стана ясно на пресконференция, организирана в рамките на проект „Патронажна грижа + в Община Видин”, Договор BG05M9OP001-6.004-0019-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + Компонент 2”. Проектът бе удължен с още 6 месеца (до 28 август 2022 г.), следподписано допълнително споразумение между Община Видин и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

​Заместник-кметът на Общината и ръководител на проекта Борислава Борисова заяви в началото на събитието, че местната институция продължава активно да развива социалната си политика и да търси възможности за предоставяне на подкрепа за най-нуждаещите се, като този проект е пример в това отношение. Тя припомни, че дейноститепо проекта се изпълняват в две направления.По Направление едно – „Патронажна грижа“, фокусът е върху предоставяне на помощ за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда. Услугите за потребителите се осъществяват по график от специалисти: диспечери, медицински сестри/фелдшери, социални работници, домашни помощници, изпълнител, психолог и специалист „Социални дейности“. До моментапатронажната грижа е предоставена на  210 лица и включва медицински услуги, помощ в дома, психологическа подкрепа, доставка на продукти от първа необходимост, включително и лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и др. От такава подкрепа се възползват лица, попадащи в обхвата на следните целеви групи: хора над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 години, в невъзможност да остави децата си сами.

В рамките на Направление 2 – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, също  продължават досегашните дейности, включващи осигуряване на лични предпазни средства на персонала; мерки за дезинфекция на сградния фонд; тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги; осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

​По двете направления на проекта са назначени общо 75 души – 73-ма на трудов договор и двама на граждански. 

За продължаването на проекта Общината получи допълнителна безвъзмездна финансова помощ в размер на над 500 000 лв., с което общият бюджет стана 1 514 209,32 лв. 

В заключение Борислава Борисова изрази убеждението си, че в края на август проектът ще завърши успешно, изпълнявайки ефективно своите цели.

Pin It on Pinterest