Региона

На 30 април изтича срокът за плащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра на 30 април 2024 г. изтича срокът за заплащане с 5% отстъпка при заплащане на цялото задължение на следните местни данъци и такси:

Данък върху недвижимите имоти,

Такса битови отпадъци,

Данък върху превозните средства.

Няма промяна в сроковете за внасяне на местните налози: до 30 юни се прави първата вноска от данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска. След изтичане на всеки от тези срокове върху невнесеното задължение се начислява лихва.

Задълженията си за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини:

безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ – клон Мездра: IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 21 00 – данък върху недвижимите имоти,

44 23 00 – данък върху моторните превозни средства,

44 24 00 – такса битови отпадъци.

на касите на Община Мездра в Център за административно обслужване, вкл. чрез ПОС устройство,

в Кметствата на населените места,

в „Български пощи“,

в Банка „ДСК“,

в „Обединена българска банка“ (ОББ),

в офисите на EasyPay и на FastPay.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest