Мобилната автоматична станция не отчете замърсяване на въздуха в Габрово през 2020г.

Не са регистрирани превишения на приложимите норми за качество на атмосферния въздух през 2020 г. в Габрово, съобщи РИОСВ – Велико Търново.

Измерванията са извършени от мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория Русе към Изпълнителна агенция по околна среда в периодите 19.02.- 2.03.2020, 2.07 – 14.07.2020, 26.08 – 8.09.2020 и 23.10 – 10.11.2020 г.

Не са регистрирани превишения на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. По отношение на фините прахови частици, също не са отчетени превишения на средноденонощната норма.

Станцията беше разположена на пл. „Възраждане“ и извършваше индикативни измервания на основни показатели за качество на атмосферния въздух, проведени на случаен принцип в продължение на 52 денонощия, равномерно разпределени в рамките на годината, за да бъдат представителни за различни условия на климата и трафика. 

Pin It on Pinterest