Младежи могат да кандидатстват за работа в рамките на Програмата за развитие на доброволчеството

Общо 20 души на възраст от 15 до 29 години ще бъдат назначени на четиричасов работен ден за един месец, на длъжност „Работник по почистване и озеленяване на паркове“. Това става възможно във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на доброволчеството, която Община Видин стартира през 2021 г. Тя е насочена към развитие на знанията и уменията на децата и младежите и създаване на възможности за повишаване на тяхната гражданска активност и пълноценно осмисляне на свободното им време. Програмата се реализира съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и включва два основни модула: създаване на доброволческа общност в подкрепа на инициативи на Община Видин в сферата на културата, спорта и подобряване на градската среда и осигуряване на трудова заетост за младежи  с постоянен адрес на територията на Общината.

Необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Видин: 

https://vidin.bg/wps/portal/vidin/municipality/municipality-characteristics/citizens-info/projects/draft-projects/prapration3

Те могат да се подават в срок от 21.07 до 23.07 в Центъра за административно обслужване на Общината. Младежите, кандидатствали за работа, ще бъдат класирани по реда на подаване на заявленията, като предимство ще имат тези от тях, които са част от екипа доброволци, създаден към Община Видин. 

Припомняме, че през миналия месец стартира първият модул на лятната доброволческата програма на Общината. Нейната цел е младите хора да се ангажират с различни каузи, участвайки в организирането на културни и спортни събития, да бъдат активни и да се научат на отговорност към заобикалящата среда. 

Pin It on Pinterest