Мащабният проект за ремонт на Планетариума в Смолян ще го превърне сред най-добрите в Европа

В Община Смолян днес се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0005-C01 „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.


Тя бе открита от зам.-кмета Марин Захариев, който посочи, че мащабният проект е в ход. Той е интересен, защото има двуфондово финансиране. След приключването му ще имаме Планетариум, който ще бъде на световно и европейско ниво. Културната институция ще се утвърди и развие като съвременен иновативен културен център с подобрена среда и създадени нови условия за предоставяне на широк спектър културни събития и потенциал за развитие на творчески индустрии.
Ръководителят на проекта инж.Йордан Щонов представи пред медиите дейностите по мащабния проект.
На 30.12.2020 г. Община Смолян подписва договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0005-C01 и стартира изпълнението на проекта. Общата му стойност е 4 156 302.16 лв., от които: 2 656 423.36 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.022-0005-C01, от които 2 257 959.86 лв. съфинансиране от ЕФРР и 398 463,50 лв. национално съфинансиране.
1 499 878 лв. финансов инструмент към ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, Договор 21F-000088/25.01.2021 г., от които 884 928 лв. съфинансиране от ЕФРР по ОПРР 2014-2020.
Периодът на изпълнението на проекта е от 30.12.2020 г. до 30.06.2023 г.
Общата му цел е да се подобрят условията за достъп до културен живот за гражданите и посетителите на Смолян.
Специфичните цели са обновена и реновирана културна инфраструктура – сградата на Планетариума в Смолян.
Осигуряване на качествени и разнообразни услуги чрез подмяна на оборудването и обзавеждането, както и обособяване на втори посетителски център.
Увеличаване на посетителите на Планетариума, в т. ч. посетители на звездните сеанси, втори посетителски център, обсерватория, кръжочни зали, участници в семинари, изложби, концерти и др., а като резултат и увеличение на приходите от цялостната дейност на културната институция.
В рамките на проекта се предвижда извършването на основен ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян – сградата на Общински културно-образователен център „Планетариум с астрономическа обсерватория“.
Ще бъдат извършени енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност. Другата много важна част от планираното обновяване на Планетариума е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, както и ново оборудване и обзавеждане за обсерваторията и останалите помещения в сградата.
Предвиденото оборудване и обзавеждане включва:
За звездната зала – доставка и монтаж на цифрова система за планетариум, куполен екран за 12,5 м. купол, 120 стола с регулируеми седалки, система за управление на сценично осветление и озвучаване, система за сценично озвучаване, система за сценично осветление;
За обсерватория и фоайе – нов телескоп за обсерваторията, два броя интерактивни екрани и 20 бр. изложбени табла със стойки за фоайето;
За втори посетителски център – интерактивни устройства: Redshiftamp;Blueshift, Полярно сияние, Constelation quiz, Реалистичен макет на луната, Solar system explorer;
За киносалон – доставка на озвучителна система и фиксирани столове /седалки 160 бр.;
За кръжочни зали – интерактивни дъски, посетителски столове, заседателни маси;
За кабинети на физици и директор – бюра, работни столове, шкафове, етажерки и др.
Предвижда се и обособяване на втори посетителски център, с който ще се допълнят услугите, които ще се предлагат на разположение на всички посетители. Проектът ще допринесе за развитието на културната институция като съвременен център с възможности за провеждане на различни мероприятия и привличане на нови публики.
Участие в пресконференцията взеха и представителите на екипа по управление и отчитане на проекта.

Pin It on Pinterest