Ловеч в проекта „По-близката Европа – отворена платформа за граждански инициативи“

Ловеч е част от проекта „По-близката Европа – отворена платформа за граждански инициативи“, който се финансира от ГД „Регионална политика“ на ЕС.

Проектът получи най-висока оценка и е първи финансиран от общо подадени 76 проекта. Това съобщи кметът Корнелия Маринова след като се завърна от общо събрание на Асоциацията на българските градове и региони във Велинград. В събитието участва и Илиян Тодоров, зам.-областен управител на област Ловеч (на снимката заедно с кмета Маринова).

Проектът „По-близката Европа – отворена платформа за граждански инициативи (CEOPCI)“ цели да насърчи и подкрепи участието на гражданите в политиката на сближаване на ЕС и да ги информира за положителните резултати от нея, за да се постигне сред тях по-силно чувство за собственост върху резултатите.

Конкретната цел на проекта е да включи пряко гражданите, СГО и бизнеса в област Ловеч, България, в проектирането, изпълнението и мониторинга на политика на сближаване на ЕС. Проектът ще насърчи активното участие на гражданите при разработването на Оперативна програма „Околна среда“, целта на политиката за управление на отпадъците, обхванати от програмата и по-специално, увеличаване делът на кръговата икономика с фокус върху ресурсната ефективност за повишаване на регионалната конкурентоспособност, като същевременно се опазва околната среда и богатото биоразнообразие на региона.

Проектът ще разработи иновативен механизъм и действия, които поощряват участието на гражданите в политиката на сближаване и ще осигури подобрение на съществуващите инструменти и дейности за укрепване и разширяване на гражданското участие в икономическото развитие и социално сближаване в региона.

Общите и специфични цели на предложението ще бъдат постигнати чрез изпълнение на правилно целенасочените дейности:

Дейност 1: Управлението на проекти ще осигури висококачествено изпълнение на дейностите, предвидени в предложението, разглеждайки конкретно всички аспекти на организацията, спазване на графика, работния план, вътрешната и външната комуникация между партньори и ЕК, техническо и финансово отчитане, наблюдение на цялостното качество стандартни и показатели за изпълнение.

Дейност 2: Комуникационната стратегия има за цел да популяризира целите на програмата, от една страна, а от друга – да активизира ролята на гражданите да участват в планирането, програмирането и определяне на приоритетните оси на ОП„Околна среда“, подобряване на социалното и икономическо сближаване на региона.

Дейност 3: Картиране на местните предизвикателства ще бъде извършено чрез проучване сред населението относно местните предизвикателства, как те могат да бъдат решени и какви европейски проекти трябва да бъдат разработени за справяне с тези предизвикателства.

Проучването ще се проведе чрез попълване на въпросник (онлайн проучване) – за да стане лесно и удобно за хората, които използват Интернет; с разпространяване на анкети на хартиен носител – въпросници (офлайн), най-вече за възрастни хора, които не използват Интернет. Ще бъде изготвен анализ от резултатите от проучването, за да се идентифицират местните предизвикателства за финансиране чрез Кохезионните фондове на ЕС.

Дейност 4: Lovetch Lab Open Space Platform – открита иновация за съвместни граждански инициативи ще способства за провеждането на Дейност 3 като отворена иновация. Изграждането на онлайн платформа за обмен на обществени мнения, дебати, инициативи и подходи за ефективна политика ще повиши участието на гражданите в политиките по регионално развитие и подобряване на разбирането и оценката на Кохезионния фонд на ЕС.

Прозрачен отчет на местната администрация, проверки и баланс ще бъдат отразени също върху платформата.

За да се информират повече хора относно инициатива за „открито пространство “Lovetch Lab“, което ще се разработи, за да се включат през платформата и за да се гарантира активното участие на гражданите, ще бъде организирана целенасочена информационна кампания в Дейност 5:

Дейност 5: Информационна кампания за инициатива LovetchLab Open Space.

Кампанията ще бъде осъществена чрез цифрови медии (включително социални медии) и чрез разпространение на информационни брошури, радио интервюта и съобщения в местна преса в Ловешка област.

В края на проекта ще бъде организирана Национална конференция, озаглавена „По-близката Европа“.

Дейност 6: Конференцията ще разпространи резултатите от проекта и ще сподели създадените добри практики по време на проекта с други общини, СГО, бизнес, граждани, младежи. Местните заинтересовани страни ще бъдат включени, заедно с представители на националните членове на Асоциация на българските градове и региони – 55 общини в цялата страна.

Проектът се изпълнява от Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации /АСОРИ/ в партньорство с община Ловеч и Асоциация на Българските градове и региони /АБГР/.

Проектът е едногодишен и ще започне да се изпълнява от м. декември 2020.

Pin It on Pinterest