Комисията за земеделски земи утвърди трасе за проектиране в земеделски земи за изграждането на път I-1 (E-79) „Видин – Ботевград“

Няма постъпили възражения за частичното изменение на проекта на ПУП-парцеларен план в общините Макреш, Грамада и Ружинци

Във връзка с подготовката на проект „Модернизация на път I-1 /Е-79/ Видин-Ботевград“, областният управител Албена Георгиева информира, че са изтекли сроковете за подаване на възражения в общините Макреш, Грамада и Ружинци за частичното изменение на проекта на ПУП-парцеларен план за обекта и няма постъпили възражения.

Със свое решение, Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието, храните и горите е утвърдила трасе за проектиране в земделски земи за изграждането на обекта. Областният управител уточни, че с трасето се засягат около 493 798 кв. м земеделска земя.

Предстои цялата документация за ПУП-парцеларен план за обекта да се внесе в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика за разглеждане и приемане. Областният управител допълни, че от Агенция «Пътна инфраструктура» е възложено изработване на проект за изменение на кадастралната карта. Изменението касае засегнатите землища от проекта на ПУП-парцеларен план.

Pin It on Pinterest