Региона

Комисията по заетост в Кюстендил прие Държавния план-прием за учебната 2024/2025 г.

Комисията по заетост единодушно съгласува Държавния план-прием за 2024/2025 учебна година.

Това стана по време на днешното заседание на комисията, което се проведе в присъствието на областния управител инж. Александър Пандурски, неговия заместник Мария Зарева, началника на РУО – Кюстендил Мая Стойчева, зам.-кметовете на Дупница, Сапарева баня и Бобошево – Валентина Караганова, Илияна Базиргянова и Миланчо Геров. Представители на институции, на бизнеса и на работодателски организации също изразиха мнения по темата и дадоха становища. 
Държавният план-прием за област Кюстендил предстои да бъде одобрен окончателно от Министерство на образованието и науката след края на месец април. 

По време на днешното заседание старши експерт Силвия Тонева направи отчет-анализ за учебната 2023 – 2024 г. “36 са реализираните паралелки от заложени 38. Реализирани са 20 STEM паралелки, а 24 паралелки са реализирани за професионално образование. 23 паралелки са в дневна форма на обучение и 1 – в дуална”, посочи Тонева. Тя обясни, че целевите стойности са постигнати. 

Пред комисията старши експертът представи и предложението на РУО за държавния план-прием за 2024/2025 учебна година. 
“По прогнозни стойности 911 ще са учениците за държавния план-прием след 7-ми клас. Предложеният прием е за 36 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища. Планирани са 22 паралелки в 12 професионални направления”, коментира Тонева. 

Пред Комисията по заетост тя презентира още: 22 паралелки за професионално образование, в т.ч.: 20 паралелки в дневна форма на обучение и 2 паралелки в дуална форма на обучение. 
За развитие на жизнеспособен туризъм и възстановяване на традициите в тази област се предлагат специалности към професиите „Организатор на туристическа агентска дейност“, „Ресторантьор”, „Хотелиер”, „Готвач”. 
За развитие на конкурентноспособно селско стопанство, преработвателна промишленост, овощарството и подпомагане на селскостопанските производители се предлага специалност „Трайни насаждения“ от  професия „Техник – растениевъд“. 
За реализиране развитието на транспортната инфраструктура и  оптимизиране на енергийната инфраструктура се предлагат специалности към професии „Електротехник”, „Електромонтьор“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, „Техник на транспортна техника”. 
За стимулиране на малкия и среден бизнес, разнообразяване на регионалната икономика и укрепване на бизнес-структурата се предлагат специалности към професии „Икономист“, „Офис-мениджър”, „Икономист-информатик”, „Организатор Интернет приложения“, „Приложен програмист“, „Компютърен график“, „Техник на електронна техника“, „Техник на компютърни системи“, „Оператор в производството на облекло”.

В предложението за държавния план-прием е включена една нова специалност – „Компютърна техника и технологии“ от професия „Техник на компютърни системи“, която е заявена от Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“, гр. Дупница за изучаване за първи път през учебната 2024/2025 година.

14 са профилираните паралелки в дневна форма на обучение: чужди езици – Английски/Испански език – 1,5; Испански/Английски език – 1; Английски/Немски – 1,5; Немски/ Английски – 1; Математически – 2; Софтуерни и хардуерни науки – 3; Природни науки – 2; Хуманитарни науки – 1 и Предприемачески – 1. 

Съотношението в предложения план-прием за област Кюстендил на профилирани към професионални паралелки е 38,89% към 61,11%.
От предложените 36 паралелки за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година 21 паралелки / 58,33% / са в STEM профили и STEM професии. От предложените 14 профилирани паралелки в STEM направленията са 8 паралелки – 57,14%. От предложените 22 паралелки за професионално образование в STEM професии са 13 паралелки – 59,09%.

Началникът на РУО Мая Стойчева заяви, че с така предложения държавен план-прием за учебната 2024/2025 година  се осигурява достъп до образование и обучение на всички ученици и се осигурява качествено образование и подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плана за икономическо развитие на област Кюстендил.

В държавния план-прием за 5-ти клас се очаква броят на учениците да е 830 ученици. За 5-ти клас РУО предлага само 1 паралелка. Това предложение е съобразено с Наредба 10 за организация на училищното образование. От Община Кюстендил се даде предложение да има две паралелки повече. Комисията по заетост прие корекцията за две паралелки. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest