Кметът Здравко Димитров открива нова сграда на ДГ „Перуника“

Община Пловдив има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на официалната церемония по приключване на строителството – „Рязане на лента“ на 13 септември 2021 г. /понеделник/ от 11:00 часа на обект: ЦДГ „Перуника“. Ще бъде поставен символичен край на строително-монтажните работи по проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.

Общата сума на проекта е 18 106 266.94 лева, като от тази сума:
• 15 953 713,05 лева (петнадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и пет стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ), от които съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР: 13 560 656.08 лв. и национално финансиране: 2 393 056,97 лв.;
• 2 152 553,89 лева (два милиона сто петдесет и две хиляди петстотин петдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) е собствен принос на Община Пловдив.

Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Pin It on Pinterest