Кметът Пенчо Милков ще представлява Област Русе в Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион

Русенска област ще бъде представлявана в Регионалния съвет за развитие на Северния централен регион от кмета на Община Русе Пенчо Милков и неговите колеги Димитър Славов – кмет на община Бяла, и Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле.

    На организирания от Националното сдружение на общините в Република България във Велико Търново регионален форум бяха избрани 12-те представители на местните власти от Северен централен регион за планиране, които ще са част от Регионалния съвет за развитие. Законът за регионалното развитие предвижда това да бъдат именно кметове на общини или председатели на общински съвети.

    Като част от Регионалния съвет за развитие те участват в планирането, управлението и изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен регион 2021 – 2027 г., както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Обсъждат и одобряват проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на района за планиране и координират и контролират изпълнението ѝ. Участват в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на района.

    Всички тези функции дават възможност на представителите на местните власти да поставят на дневен ред интересите на общините, които представляват, в контекста на новия програмен период за развитие на ЕС.

Pin It on Pinterest