Кметът на Хасково издаде заповед за поставянето на агитационни материали

ЗАПОВЕД

№ 1786
гр. Хасковo, 11.10.2021 година

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА , чл. 183 ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 4, т. 10 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково и във връзка с провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Агитационните материали на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, могат да се поставят от 15.10.2021 г. до 24:00 ч. на 12.11.2021 г. на специално поставените от Общинска администрация дървени и метални табла и цилиндрични тела на следните места:

 1. Върху металните плоскости на комплекс „Клокотница“ при прохода;
 2. В зелената площ на ул. „В. Друмев“ (между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Преслав“);
 3. Върху цилиндричните тела в централна градска част;
 4. В зелената площ между ул. „Преслав“ и бул. „България“ (пред бившата сграда на Печатницата);
 5. В парка на ул. „Епископ Софроний“;
 6. В зелената площ на ул. „Стара планина“ и ул. „Брегалница“, в посока парк „Кенана“;
 7. По ул. „Стара планина“ – в парка до ОУ „Любен Каравелов“;
 8. В зелената площ на бул. „България“, до църква „Св. Архангел Михаил“ – след бензиностанцията;
 9. В зелената площ северно от зала „Дружба“, по ул. „Драгоман“;
 10. В парк „Лебеда“ – към бул. „България“;
 11. По бул. „Съединение“ – в разделителната ивица, в участъка срещу ОУ „Хр. Смирненски“;
 12. По бул. „Съединение“ – в зелената ивица до ЖП гара;
 13. В зелената ивица пред закусвалня „Македония“ – в дясно по бул. „Освобождение“;
 14. По бул. „Освобождение“ – в зелената площ пред „Ветеринарна лечебница“ – след кръстовище с ул. „Белоградчик“;
 15. В зелените площи пред „Пощенска Банка“ по бул. „Г.С. Раковски“;
 16. В зелените площи по бул. „Г.С. Раковски“ до блок № 15 (източно);
 17. В зелените площи по бул. „Г.С. Раковски“ – в участъка пред бивше военно поделението;
 18. В зелените площи по бул. „Г.С. Раковски“, в участъка пред сграда „Студентско общежитие“;
 19. В зелената площ, в средата на ул. „Ком“;
 20. В зелената площ, разположена между комплекс „Веспрем“ и блок № 17;
 21. В зелената площ по бул. „В. Левски“ – в участъка на 1-ва спирка на тролея (до бл. № 9);
 22. В зелената площ по бул. „В. Левски“ – след кръстовище с ул. „Единство“;
 23. По бул. „Ст. Стамболов“ – зелена площ до Автогарата;
 24. В зелената площ по ул. „Банска“ – до Финансово стопанска гимназия;
 25. По ул. „Банска“ – в парка пред ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
 26. По ул. „Бенковски“ – в парка „Мадара“;
 27. Кв. „Болярово“ – в зелената площ на обръщалото на автобусите.

II. ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. Забранява се поставянето на агитационни материали на кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
 2. Поставянето на агитационни материали на автобусните спирки и електрическите стълбове, както и използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация;
 3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
 4. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
 5. Поставянето в агитационните материали на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и на религиозни знаци или изображения;
 6. Унищожаването на агитационни материали, до приключване на изборния ден, поставени в съответствие с ИК и тази заповед.
  III. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.
  Политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок от 7 (седем) дни след датата на произвеждане на изборите – до 21 ноември 2021 г. (при евентуален втори тур за президент и вицепрезидент – до 28 ноември 2021 г.), да премахнат поставените от тях агитационни материали.
  Нарушителите на настоящата заповед ще бъдат санкционирани съгласно ЗАНН.
  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Николай Богданов – гл. експерт КОРЗ към дирекция „Администрация и правно-нормативно обслужване“.
  Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници в община Хасково, Началника на РПУ, Общинска полиция и Директора на ОП „Екопрогрес“ за сведение и изпълнение, а на РИК – Хасково и Областен управител с административен център Хасково – за сведение.
  Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Хасково.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /п/
Кмет на Община Хасково

Pin It on Pinterest