Кметът на Благоевград ще открие обект ,,Пето СУ „Георги Измирлиев“

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов ще открие  обект  ,,Пето СУ „Георги Измирлиев“ – Благоевград, финансиран по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”

Кметът на община Благоевград инж. Румен Томов ще открие  обект  Пето СУ „Георги Измирлиев“ – Благоевград,  финансиран по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, Административен Договор № BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои на 17 януари 2020г., от 11:00 часа, в Пето СУ „Георги Измирлиев“ (ул. „Христо Чернопеев“ – № 16)

Обновена и модернизирана е материално-техническата база в училището, като е подменена изцяло отоплителната инсталация, ремонтирани и обновени са класните стаи, коридорите и стълбищните клетки, подменена е изцяло подовата настилка, ремонтирани са санитарните помещения, подменено е осветлението в коридорите. Ремонтирана и възстановена е пожаро-известителната система в училището. Осигурен е достъп до етажите в сградата на хора с увреждания. Всички класни стаи в училището са обзаведени с ново ученическо оборудване. Доставени са мултимедийни проектори и компютри.

Pin It on Pinterest