Региона

Кметът Казанлък участвае в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион

Кметът  на община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион за планиране, провело се на 15 май 2024 г. в град Бургас.

На провелото се заседание кметът успешно защити проекти за изпълнение в програмен период 2021 – 2027 за приоритетно финансиране на територията  на община Казанлък.

Основна точка в дневния ред на заседанието беше обсъждане на извършената оценка и приоритизация от Звеното за предварителен подбор и широкия състав  на Регионалния съвет за развитие на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) за Югоизточен регион.

След окончателната приоритизация на КИТИ, която се формира по специална формула и представлява сбор от оценките на Звеното за подбор и широкия състав на РСР, Концепцията на Община Казанлък е класирана на второ място от общо 18 допустими Концепции.

Концепция „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ с водещ партньор Община Казанлък предвижда интегрирани мерки, насочени в следните основни направления:

• Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на икономика в региона чрез развитие на Индустриална зона – Казанлък. Разширяване на дуалното образование за задоволяване на нуждите от професионално подготвени квалифицирани кадри, модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж – Казанлък;

• Развитие на културния и природен потенциал на основа на целогодишен туризъм. Това се предвижва чрез разработване и свързване на туристическите обекти в зоните на Бузлуджа и язовир Копринка със съседните общини – Павел баня и Мъглиж;

• Подобряване качеството на предлаганите социални, здравни и образователни услуги.

Безвъзмездното финансиране е в размер  на 28 396 676,45 лв.

Предстои обявяване на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на кандидати с одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest