Региона

Кметът Добрин Добрев подписа с регионалния министър Виолета Коритарова 3 споразумения за финансиране на проекти по Инвестиционната програма

Кметът на Община Разград Добрин Добрев днес подписа с министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова 3 споразумения за финансиране на обекти със средства от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти.

Те са на обща стойност 4 352 858,41 лв. без ДДС.

Проектът „Ремонт/рехабилитация на път RAZ 2110 / RAZ 1113 o.п. Разград-Дянково/ ж.п. прелез Ясеновец – /III-205/“ е на стойност 2 429 451,67 лв. без ДДС. Средствата са за: проектиране, авторски надзор, строителен надзор и строително-ремонтни работи по трикилометровата отсечка. Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на общинския път.

С възстановяване на пътна инфраструктура е свързан и вторият проект – „Реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр. Разград – Трети участък от ул. „Странджа“. Стойността е проекта е 1 048 406.74 лв. без ДДС. Това е последният неремонтиран участък от ул. „Странджа“ – той започва от кръстовището с бул. „Априлско въстание“, дължината му е 647.93 м. През последните години останалите два участъка от натоварената улица бяха напълно обновени. Проектът предвижда преасфалтиране, съобразно нивелетното решение и подмяна на капаците на ревизионните шахти, подмяна на решетките на дъждоприемните шахти, повдигане на спирателните кранове до ново проектно ниво, нови тротоари.

Регионалното министерство отпуска средства и за изпълнение на „Инвестиционен проект в работна фаза за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Разград“. Предвидените средства са 875 000.00 лева без ДДС, те са за проектиране, авторски и строителен надзор. Въз основа на проекта ще се търси източник за финансиране на строително-ремонтни работи. Пречиствателна станция за отпадъчни води – град Разград (ПСОВ-Разград) е проектирана и изградена по класическата схема в периода от 1964 г. до 1974 г., въведена е в експлоатация през 1974 г. Оставена в това състояние пречиствателната станция не осигурява непрекъснато и надеждно пречистване на отпадъчните води в съответствие с изискванията на разрешителното за заустване. Многократно са констатирани значителни превишения на индивидуалните емисионни ограничения и замърсяване с непречистени отпадъчни води на водоприемника р. Бели Лом, водещо до поражения на речната флора и фауна.

Припомняме, че общо 7 проекта на Община Разград са включени в Приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., те са на обща стойност 43 389 600 лв. В края на март бе отпуснато финансиране по първия от тях – „Ремонт на общински път RAZ 1111 / III 204 Разград-Благоево/ граница общ.(Разград Попово) Еленово Дриново/III 204/“ финансиране е в размер 1 012 800 лева.

Останалите 3 са: „Ремонт и доизграждане коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград“; „Изграждане продължение на ул. „Дунав“ от ул. “Свети Климент“ до кръстовището на бул. “България“ и бул. “Априлско въстание“ в Разград“ и „Изграждане на ул. „Дунав“ в участъка от ул. „Паркова“ до ул. „Свети Климент“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest