Картина на трудовия пазар в област Силистра

Над 200 безработни по-малко през септември спрямо предходния месец

В края на месец септември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Силистра според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 5234, като спрямо август намалението е с 211 лица. Спрямо септември 2019 г. увеличението е с 656 лица.Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Силистра е 11,5%, като спрямо м. август показва намаление с 0,5 процентни пункта. На годишна база е налице увеличение от 1,4 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 7,2%.По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 36,4% /567/, следвана от Главиница – 25,5% /851/, Ситово – 22,9% /345/, Алфатар – 22,1% /219/, Дулово – 12,8% /1237/, Тутракан – 10,1% /529/ и Силистра – 6,4% /1486/.За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 471 безработни лица. Освен тях, други 43 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Силистра.През м. септември броят на започналите работа е 504, като 82,5% от тях са устроени в реалната икономика. Други 46 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през септември чрез бюрата по труда.В сравнение с м. септември 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа-с 28,9%.Най-много започнали работа лица се отчитат в сектори образование-32%, държавно управление-18,2%; преработваща промишленост-13,8%, търговия;ремонт на автомобили и мотоциклети-11,2%; хотелиерство и ресторантьорство-6,3%; селско, горско и рибно стопанство-4,8%; и др.Работа на субсидирани работни места са започнали 109 безработни лица-41 по програми и мерки по ЗНЗ и 68 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. По схема „Заетост за теб“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, през месец септември са сключени договори с работодатели за заетост на 93 безработни лица.При спазване на ограниченията и мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, над 176 търсещи работа са включени през месеца във възобновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда и трудови борси. В групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, ателие за търсене на работа и мотивиране за активно поведение на пазара на труда са включени 106 лица.Заявените работни места на първичния трудов пазар през септември са 265, като 49,4% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в сектор образование (26,4%), следват преработваща индустрия (18,1%), държавно управление (15,6%), търговия (12,8%), хотелиерството и ресторантьорството (7,2%), и др.Най-търсените професии през месец септември са учител, общи работници, продавач, машинен оператор, шофьор, образователен медиатор, озеленител, сервитьор, готвач и др.

Pin It on Pinterest