Кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на територията на община Пловдив

Община Пловдив за поредна година организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

В периода 16 – 20 ноември 2020 г. гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци, може да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на посоченият адрес за събиране по време на кампанията.

Община Пловдив има изградена система за екологосъобразно събиране, сортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, чрез съдове, които са разположени на достъпни и комуникативни места –https://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/специфични-потоци-отпадъци/масово-разпространени-отпадъци/нуба/

Други отпадъци от домакинствата включително и опасни отпадъци могат да бъдат предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на адрес: Район „Южен“, ул. „Даме Груев“ № 64А, всеки ден от 8:30 до 17:00.

Важно!

Тежките метали, които се съдържат в негодните за употреба батерии и акумулатори се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми, поради промяна на рН стойността.

Не допускайте електролит да попадне във водоемите, канализационните води и почвата!

В законодателството на ЕС се обръща особено внимание на батериите и акумулаторите. В Националният план за управление на отпадъците е заложено разширяване на обхвата на системите за събиране на НУБА чрез осигуряване на места и съдове за събиране в населени места, в които няма такива, както и засилване на контрола върху търговските обекти, предлагащи на пазара БА, за изпълнението на задълженията им за предоставяне на съдове за събиране на НУБА и на информация на потребителите за местата за предаване на НУБА.

Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност.

Pin It on Pinterest