Региона

Какви одобрени проекти за училища и градини има община Асеновград?

Община Асеновград непрекъснато следи за обявяване на национални и европейски програми, по които да кандидатства за финансиране, с цел подобряване на образователната инфраструктура. В края на миналата година Министерството на образованието и науката (МОН) обяви едновременно 3 програми за финансиране:

1. ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ;

2. ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“ (2024 г. – 2027 г.);

3. ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2024 г. – 2027 г.

Непосредствено, след обявяването им, беше инициирана среща с директорите на учебните заведения на територията на общината.

По първата програма, касаеща спортни площадки, бяха подадени 2 проектни предложения. Предложенията включват изграждане на открити спортни площадки в дворните пространства на ОУ „Ангел Кънчев“ – Асеновград и ОУ „Петко Каравелов“ – Асеновград. Одобрено бе първото, чиято стойност е 194 245 лв.

По втората програма, касаеща детските градини, община Асеновград също подаде два проекта – за изграждане на нова градинска група в ДГ „Бако Динчо“ – Асеновград и на сграда за детска градина в кв. „Долни Воден“. И 2-те проектни предложения бяха одобрени. За изграждането на новата група в ДГ „Бако Динчо“ ще бъдат отпуснати 599 400 лв., а за детска градина в кв. „Долни Воден“ – 2 999 820 лв. безвъзмездна финансова помощ.

По третата програма, касаеща площадки и физкултурни салони, по която бенефициенти са самите учебни заведения и съответно те кандидатстват и изпълняват проектите, общинската администрация оказа помощ на 4 училища, които потърсиха съдействие. Съгласно правилата на програмата, не всички учебни заведения са допустими да кандидатстват. Училища, в които са извършвани ремонти на спортните площадки в последните 10 години, нямат право на това. Условието автоматично изключва от участие СУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. княз Борис I“, ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Христо Ботев“. Др. изискване е на програмата е, че 1 училище може да кандидатства само по един от модулите, т.е. или за спортна площадка, или за физкултурен салон. Експертите от община Асеновград изготвиха и предоставиха пълен набор с необходимите документи за кандидатстване, включващ апликационни форми, количествено-стойностна сметка, визи за проектиране, схеми, обосновки и др. Интерес към тази програма проявиха няколко асеновградски училища: ОУ „Никола Вапцаров“; ОУ „Ангел Кънчев“; ОУ „Отец Паисий“; ОУ „Петко Каравелов“. Така, от общи 4-те проектни предложения, 2 бяха за основни ремонти на  физкултурните салони – на ОУ „Отец Паисий“ и ОУ „Никола Вапцаров“ – и още 2 – за изграждане на физкултурни салони в ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Петко Каравелов“. По модула за основен ремонт на салони, проектното предложение на ОУ „Никола Вапцаров“ бе одобрено за финансиране и училището ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 444 678 лв. По модула за изграждане на нови салони се очаква и допълнително класиране, където евентуално може да бъде получено одобрение и за ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Петко Каравелов“. Освен изброените по-горе общински училища и детски градини, които ще получат финансиране, е одобрен и проект за основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на ПГ „Цар Иван Асен II“ на стойност 172 000 лв.

Всички класирания и списъци са публикувани на сайта на МОН.

Припомняме, че през изминалата година именно по тези програми община Асеновград спечели 3 проекта, чрез които се реализираха комбинирана спортна площадка за баскетбол и волейбол в двора на ОУ „Отец Паисий“ – Асеновград, модерно игрище за мини футбол в двора на ОУ „Христо Ботев“ – Асеновград и се извърши ремонт на физкултурния салон на СУ „Св. княз Борис I“ – Асеновград.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest