Региона

Изтичащи срокове за заплащане на задължения

Уважаеми съграждани,

Община град Добрич Ви уведомява, че:

1.  На 01 април 2024 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2024г.

2. На 30 април 2024 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2024 г. могат да платят втора вноска за патентен данък за 2024 г.;

3.   До 1 юли 2024 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2024г.

4. До 1 юли 2024 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2024 г.

5.  На предплатилите до 30 април 2024 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2024 година се прави отстъпка 5 на сто.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

  • В брой или с ПОС на касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
  • в брой на касите на Easy Pay в цялата страна;
  • в брой на касите на Fast Pay в цялата страна;
  • в брой на касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
  • във всички клонове и офиси в зоните за самообслужване на Юробанк България АД / Пощенска банка и чрез онлайн банкиране за клиенти на Пощенска банка
  • по електронен път – чрез портала на Министерството на електронното управление – egov.bg -> вход в „Моето пространство“ ->раздел „Задължения“-> услуга „Задължения за местни данъци и такси“
  • през интернет – за регистрирани клиенти в ePay.bg
  • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка    ДО 29.03.2024г.   по банкова сметка :

IBAN  сметка – BG78UNCR70008425376568
„УниКредит Булбанк“ АД – Добрич
Банков код     – UNCRBGSF

От 01.04.2024 г. обслужваща банка на Община град Добрич ще е Интернешънъл Асет Банк АД и  безкасовите плащания ще се извършват по следната банкова сметка :

IBAN  сметка – BG 12 IABG 7495 84 00875901
Интернешънъл Асет Банк АД – Добрич
Банков код     – IABGBGSF

код за вид плащане – патентен данък                                        –  44 14 00

код за вид плащане – такса за притежаване на куче                 –  44 80 13

код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти           –  44 21 00

код за вид плащане – такса за битови отпадъци                       –  44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните средства         –  44 23 00


Справки за задълженията за 2024 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest