Изработен е ПУП – ПРЗ на Индустриален парк „Добрич“

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-41

град  Добрич 13.06.2022г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на Индустриален парк „Добрич“.

            Планът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич/ Рубрика „Новини“ и в Рубрика „Обяви и съобщения“/ „Съобщения  по устройство на територията“.

            На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до общинска администрация.

            Обявлението е публикувано в бр.47 от 24.06.2022 г. на Държавен вестник.

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПР – Индустриален парк „Добрич“

ПЗ – Индустриален парк „Добрич“

Pin It on Pinterest