Изпълнението на бюджета на Община Русе за 2019 година бе публично обсъдено с гражданите

    Публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2019 година се проведе вчера в Пленарна зала. На него гражданите получиха информация за приходите и разходите в местната хазна за 2019 година от кмета на Община Русе Пенчо Милков, председателя на Общински съвет Русе Иво Пазарджиев, директора на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева и  началника на отдел „Финансово-стопански“ Сабина Минковска.

    Първоначалният бюджет на Община Русе за 2019 г. е 138 045 хил. лв., а уточненият годишен план е в размер на 145 297 хил. лв. Изпълнението на бюджета за 2019 г. е в размер на 83,97% или 122 010 хил. лв. в абсолютна стойност. Увеличението в изпълнението спрямо 2018 г. е с 13 656 хил. лв. 

    Реализиран е преходен остатък за 2020 г. в размер на 23 274 хил. лв., който е утвърден едновременно с приемане  на бюджета на Община Русе за 2020 година.

    Консолидираният годишен финансов отчет на община Русе за 2019 г. обхваща дейността на Общината като първостепенен разпоредител и на всички 77 бр. второстепенни разпоредители с бюджети,  в това число: 31 училища, 19 детски градини, 12 кметства, 12 общински предприятия и звена и три културни института.

    Изпълнението на собствените приходи на общината за 2019 г. е 93,54 % и в абсолютна стойност е в размер на 44 904 хил. лв. Увеличението в изпълнението спрямо 2018 г. е с 3 859 хил. лв., в това число: при имуществените и други данъци – с 2 798 хил. лв., а при неданъчните приходи – с 1 061 хил. лв.

    Общината приключва 2019 г. без просрочени задължения, като изпълнението на разходите се е увеличило спрямо 2018 г. с 13 656 хил. лв. 

    Със 7 860 хил. лв., спрямо 2018 г., са се увеличили общите разходите по  функции ІІІ „Образование”, функция ІV „Здравеопазване”, функция V „Социално осигуряване и грижи” и VІІ „Почивно дело и Култура”, като делът им в  общите разходи по бюджета за 2019 г. е  59,69 %. С това Общината реализира една от основните си функции да задоволява социалните, културни и образователни потребности на гражданите.

    Общото  изпълнение на инвестиционната програма е 47,28%, в това число:  със средства от бюджета – 54,93%, а със средства от ЕС – 42,54%.   

    Отчетът на Община Русе за средствата от ЕС включва данни за проектите както на  Община Русе, така и всички 77 броя второстепенни разпоредители с бюджет. 

    Със  средствата от Кохезионния и структурните фондове на ЕС са реализирани разходи по проекти в размер  на 12 705 хил. лв.  По проекти и програми, финансирани от други европейски средства (от фондове и институции на ЕС, трансгранични проекти за сътрудничество и др.), са реализирани разходи в размер на 9 216 хил. лв. и със средства от други международни програми са реализирани разходи в размер на 92 хил. лв. 

    През 2019 г. Община Русе е обслужвала два договора за кредит, а именно:

    – дългосрочен в размер на 10 млн. лв. към ОББ АД, свързан с разходи по основен ремонт на уличната мрежа, който към 31.12.2019 г. е усвоен в размер на 7 195 665 лв.;

    – краткосрочен кредит в размер на 2 млн.лв. към ФОМСБ ФЛАТ ЕАД, свързан с трансграничния проект за рехабилитация на кейовите стени, който към 31.12.2020 г. е усвоен изцяло. Същият е погасен предсрочно на 20.01.2020 г. в пълен размер.

    Основни изводи за изпълнението на бюджета са: балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходи; добра събираемост на  планираните собствени приходи; целесъобразно изпълнение на разходната част на бюджета; конкретни резултати при изпълнение на инвестиционната програма; високо качество на предлаганите услуги, при законосъобразно и ефикасно разходване на средствата,  без допускане на просрочени задължения.

    Припомняме, че отчетът за изпълнение на бюджет 2019 на Община Русе се представя в изпълнение на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 1 от Наредбата на Общински съвет Русе, след получаване на доклада на Сметна палата. Отчетът на Общината е заверен от Сметна палата с „немодифицирано мнение“,  което съответства на бившето одитно становище: „без резерви“. Реализацията на бюджет 2019  е осъществена при спазване на действащото законодателство през бюджетната година.  

Pin It on Pinterest