Изграждането на нови подпорни стени в Смолян и Златоград е инвестиция за сигурността и спокойствието на хората

Даваме старт на поредния проект, с чието изпълнение ще осигурим повече спокойствие и сигурност за хората, живеещи в тези райони.“, каза областният управител Недялко Славов по време на откриването със символична първа копка на строителните дейности по изграждане на нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в квартал „Устово“ – гр. Смолян, и изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река в гр. Златоград.

Славов обясни, че средствата се осигуряват чрез допълнително финансиране, одобрено за Областна администрация Смолян, за допълнителни дейности по изпълнение на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” с акроним FLOOD PROTECTION, финансиран от Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020.

„С радост отбелязвам, че ние сме партньорите от българска страна с най-висок бюджет, а за проектът, чийто старт даваме днес е с осигурено допълнително финансиране, което получихме след успешното реализиране и изграждане на първите три стени в Смолян, Рудозем и Златоград.“ Славов обърна внимание, че реализираните преди това проекти срещу бедствия и наводнения в област Смолян, както и изграждането на настоящите подпорни стени, са изключително важни проекти, защото това са инвестиции в сигурността на хората.

Областният управител Недялко Славов изказа благодарности към екипа на проекта, кметовете на Смолян и Златоград – Николай Мелемов и Мирослав Янчев, Общинските съвети на Смолян и Златоград, към строителите, проектантите, надзорниците. В заключение пожела на строителите спорна, лека и ползотворна работа, както и добри климатични условия за качествено изпълнение на строителните дейности в срок.

Избраните участъци, където се изграждат подпорни стени за защита от наводнения, са определени като високорискови в Плановете за управление на риска от наводнения (2017-2021) на Източнобеломорска басейнова дирекция и приети с Решения на Министерски съвет. За изграждането им е дадено разрешение от Басейнова дирекция.

Основната цел на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” с акроним FLOOD PROTECTION, финансиран от Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, е повишаване нивото на защита срещу наводнения в трансграничната област на Гърция и България, и особено в райони с висока вероятност от наводнения в двата международни речни басейна на Струма/Стримон и Еврос/Марица/Арда. Партньорите от българска страна са областните администрации на Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка – Регион Централна Македония, Регион Източна Македония – Тракия и Децентрализирана администрация на Македония – Тракия.

На 21.09.2020 г. бе подписано 1-во Изменение на Договора за субсидия между Министерството на икономиката и Развитието на Република Гърция, с което по проекта е одобрено за допълнителни дейности финансиране от още 800 000 евро само за Областна администрация Смолян. С тези средства се реализират двата обекта, на чието изграждане беше даден старт: „Проектиране и изграждане на нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в квартал „Устово“ – гр. Смолян, област Смолян“ и „Проектиране и изграждане на нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по ул. „Крайречна“, в участъка от моста на ул. „Ерма“ (при Джамията) до моста на ул. „Ахрида“ в гр. Златоград, обл. Смолян“.

Pin It on Pinterest